Peperoncino

Peperoncino

Cheyenne

Trapiano Raccolto
Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo
Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre
Ottobre Novembre Dicembre Ottobre Novembre Dicembre

Peperoncino

Maya

Trapiano Raccolto
Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo
Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre
Ottobre Novembre Dicembre Ottobre Novembre Dicembre

Peperoncino

Red Scorpion

Trapiano Raccolto
Gennaio Febbraio Marzo Gennaio Febbraio Marzo
Aprile Maggio Giugno Aprile Maggio Giugno
Luglio Agosto Settembre Luglio Agosto Settembre
Ottobre Novembre Dicembre Ottobre Novembre Dicembre